Produktionsledning KV Bäverholmen

Produktionsledning KV Bäverholmen

Projektet på KV Bäverholmen 6 har en total budget på 133 MSEK. Som byggledare kommer BiCA Byggkonsult AB att ha ansvar för att följa budgeten och se till att alla delentreprenörer utför sina arbeten inom de ekonomiska ramarna.

BiCA kommer att genomföra en noggrann upphandling av delentreprenörer under hösten för att säkerställa att de mest lämpliga och erfarna entreprenörerna väljs för varje del av projektet. Detta inkluderar entreprenörer för tilläggsisolering, fönsterbyte, invändig renovering, VVS, ventilation, el och styrningssystem. Genom en välplanerad upphandlingsprocess och noggrann kostnadskontroll kommer BiCA att säkerställa att projektet håller sig inom den totala budgeten.

För att säkerställa en smidig genomförande av projektet kommer BiCA att agera som produktionsledare och ha övergripande ansvar för att samordna och övervaka alla delentreprenörer. Detta inkluderar att säkerställa att arbeten utförs enligt plan, kvalitetskontroll, tidplanering och kostnadskontroll. BiCA kommer att följa upp och rapportera om projektets ekonomi, och vid behov vidta åtgärder för att hantera eventuella avvikelser från budgeten.

Den omfattande renoveringen av fastigheten, inklusive tilläggsisolering, fönsterbyte, totalrenovering av interiören, ny VVS, ventilation, el och styrningssystem, kommer att utföras med hög kvalitet och enligt gällande byggnormer och föreskrifter. BiCA kommer att arbeta nära samarbete med delentreprenörerna för att säkerställa att alla arbeten utförs enligt plan och att projektet slutförs inom den planerade tidsramen.

Inflyttning i den sista etappen av projektet förväntas äga rum under sommaren 2023. BiCA kommer att säkerställa att fastigheten är klar för inflyttning enligt plan och att alla arbeten är slutförda enligt överenskommen standard och kvalitet. Efter färdigställandet av projektet kommer BiCA att genomföra en slutbesiktning och överlämning till beställaren Olov Lindgren AB.